קלון (משפט) | הגבלות על מי שעבר עבירה שיש עמה קלון

הגבלות על מי שעבר עבירה שיש עמה קלון

רבים מחוקי מדינת ישראל שוללים מאדם שהורשע בעבירה שיש עמה קלון את הזכות לכהן במשרה ציבורית או בתפקיד המצריך אמון מיוחד. דוגמאות לכך:

  • חוק יסוד: הכנסת שולל את הזכות להיבחר לכנסת ממי שנידון, בפסק דין סופי, לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על שלושה חודשים, וביום הגשת רשימת המועמדים טרם עברו שבע שנים מהיום שגמר לרצות את עונש המאסר בפועל, אלא אם כן קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כי אין עם העבירה שבה הורשע משום קלון. כלל דומה חל על מועמדים בבחירות לרשות מקומית, בהתאם ל חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965. החוק גם קובע כי חבר הכנסת שהורשע בפסק דין סופי בעבירה פלילית, וקבע בית המשפט, שיש עם העבירה קלון, תיפסק חברותו בכנסת ביום שפסק הדין נעשה סופי.
  • חוק יסוד: הממשלה קובע בסעיף 6 כי לא יתמנה לשר מי שהורשע בעבירה ונידון לעונש מאסר וביום מינויו טרם עברו שבע שנים מהיום שגמר לרצות את עונש המאסר אם קבע בית המשפט כי יש עם העבירה שבה הורשע משום קלון. לגבי ראש הממשלה, קובע החוק (בסעיף 18) כי "הכנסת רשאית, בהחלטה ברוב חבריה, להעביר מכהונתו את ראש הממשלה שהורשע בעבירה ובית המשפט קבע בפסק דינו שיש עימה משום קלון". לגבי שר מכהן נקבע (בסעיף 23) כי "בית המשפט שהרשיע שר בעבירה, יקבע בפסק דינו אם יש באותה עבירה משום קלון; קבע בית המשפט כאמור, תיפסק כהונתו של השר ביום מתן פסק הדין." אותו הדין חל גם לגבי סגן שר (סעיף 27).
  • חוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 קובע כי הוועדה לבחירת שופטים לא תציע מינוי של שופט, אם המועמד הורשע בעבירה פלילית שיש בה, בנסיבות העניין, משום קלון.
  • לשכת עורכי הדין רשאית לסרב לקבל לשורותיה מי שהורשע בעבירה שיש עמה קלון.
  • חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994 קובע כי לתפקיד נציב קבילות הציבור לעניין חוק זה לא ימונה מי שהורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון.
  • חוק אימוץ ילדים, תשמ"א-1981 קובע כי הכרה בעמותה העוסקת באימוץ בין-ארצי תינתן רק בתנאי שחבר העמותה, חבר ההנהלה או עובד העמותה לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון.
  • חוק השיפוט הצבאי מאפשר להוריד בדרגה קצין שהורשע בעבירה שיש עמה קלון[12].
  • חוק העמותות, תש"ם-1980 קובע כי לא יהיה חבר בוועד עמותה אדם שהורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון.