מיזוגים ורכישות | הערות שוליים

הערות שוליים

 1. ^ אירית חביב-סגל דיני חברות כרך ב 349 (2004)
 2. ^ אירית חביב-סגל דיני חברות כרך ב 400–405 (2004)
 3. ^ סע' 193 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, ס"ח 189 (להלן: חוק החברות).
 4. ^ ע"א 817/79 אדוארד קוסוי נ' בנק י.ל. פויכטונגר בע"מ, פ"ד לח(3) 253
 5. ^ סעיפים 274 ו-328(ב)(1) לחוק החברות
 6. ^ הכוונה ל"הצעת רכש מיוחדת" ול"הצעת רכש מלאה" כמשמעותן בסעיפים 328 ו-336 לתקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש"ס-2000, ק"ת 314 (להלן: תקנות הצעת רכש). קיימת גם "הצעת רכש רגילה", שאינה קשורה לנושא של מיזוגים ורכישות.
 7. ^ סע' 328(א) לחוק החברות
 8. ^ תקנה 5(א) לתקנות הצעת רכש
 9. ^ סע' 331(ב) לחוק החברות
 10. ^ סע' 336(א) לחוק החברות
 11. ^ סע' 337(א) לחוק החברות
 12. ^ סע' 341(ג) לחוק החברות
 13. ^ סע' 350(ט) לחוק החברות
 14. ^ סע' 351 לחוק החברות מאפשר להשוות את המצב שלאחר הסדר לפי סעיף 350 לזה שבגמר מיזוג.