חוק יסוד | הערות שוליים

הערות שוליים

  1. ^ ע"א 6821/93 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי, פ"ד מט(4) 221, 274-275 (1995).
  2. ^ ע"ב 92/03 מופז נ' יושב-ראש וועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש-עשרה, פ"ד נז(3) 793, סע' 17 לפסק דינו של השופט מצא (2003).
  3. ^ חוק יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 ו-2010 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה), ס"ח 2196 מיום 7 באפריל 2009
  4. ^ ע"א 6821/93 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נגד מגדל כפר שיתופי, פ"ד מט(4) 221, 296 (1995).
  5. ^ חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 6), ס"ח 2715 מ-2 במאי 2018
  6. ^ חוק־יסוד: הממשלה (תיקון מס' 7), ס"ח 2744 מ-26 ביולי 2018