חוק ההסדרים | רשימת חוקי ההסדרים מאז 1985

רשימת חוקי ההסדרים מאז 1985

שם החוק תאריך פרסום הצעת החוק החוק
חוק ההסדרים לשעת חירום במשק המדינה, התשמ"ו-1985 1.10.1985 ה"ח 1750 ס"ח 1159
חוק יציבות המשק (הוראות שונות), התשמ"ז-1987 9.4.1987 ה"ח 1815 ס"ח 1212
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשמ"ח-1988 17.4.1988 ה"ח 1866 ס"ח 1248
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989 7.4.1989 ה"ח 1915 ס"ח 1273
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התש"ן-1990 6.4.1990 ה"ח 1972 ס"ח 1314
חוק הסדרים במשק המדינה (היטלים וארנונה), התשנ"א-1991 31.1.1991 ה"ח 2028 ס"ח 1341
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשנ"א-1991; וכן (יציקת תנאים לצמיחה ולקליטת העלייה) 27.3.1991 ה"ח 2026 ס"ח 1351, ס"ח 1351
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשנ"ב-1992 2.1.1992 ה"ח 2079 ס"ח 1377
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מס' 2), התשנ"ב-1992 8.1.1992 ה"ח 2081 ס"ח 1378
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מס' 3), התשנ"ב-1992 7.4.1992 ה"ח 2079 ס"ח 1394
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992 7.1.1993 ה"ח 2143 ס"ח 1406
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ד-1994 9.1.1994 ה"ח 2212 ס"ח 1445
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1995 27.1.1995 ה"ח 2313 ס"ח 1501
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב), התשנ"ו-1995 8.1.1996 ה"ח 2436 ס"ח 1554
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 1997), התשנ"ז-1996 7.1.1997 ה"ח 2556 ס"ח 1607
חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת הכספים 1998 (תיקוני חקיקה), התשנ"ח-1998 15.1.1998 ה"ח 2650 ס"ח 1645
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 1999), התשנ"ט-1999 15.2.1999 ה"ח 2785 ס"ח 1704
חוק ההסדרים במשק מדינת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2000), התש"ס-2000 10.1.2000 ה"ח 2824 ס"ח 1724
חוק ההסדרים במשק מדינת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2000)(תיקון), התש"ס-2000 4.4.2000 ה"ח 2824 ס"ח 1733
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2001), התשס"א-2001; וכן (תיקון, ביטול והתליה של חקיקה שמקורה בהצעות חוק חפרטיות) וכן (הנחות ממס הכנסה)(הוראת שעה) 4.4.2001 ה"ח 2929 גרסה משולבת באתר "נבו"

ס"ח 1786-1, 1786-2, 1786-3

חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002), התשס"ב-2002 17.2.2002 ה"ח 3043, 3065, 3072 ס"ח 1831
חוק תוכנית החרום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2002 ו-2003), התשס"ב-2002 16.6.2002 ה"ח 3115 ס"ח 1850
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002)(תיקון), התשס"ב-2002 24.7.2002 ה"ח 3043 ס"ח 1859
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003), התשס"ג-2002 29.12.2002 ה"ח הממשלה 4 ס"ח 1882
חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003 1.6.2003 ה"ח הממשלה 25 ס"ח 1892
חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004)(מס' 2), התשס"ג-2003 5.8.2003 ה"ח הממשלה 25 ס"ח 1897
חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004 18.1.2004 ה"ח הממשלה 64 ס"ח 1920
חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה)(תיקון), התשס"ד-2004 12.8.2004 ה"ח הממשלה 64 ס"ח 1957
חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2005 11.4.2005 ה"ח הממשלה 143 ס"ח 1997
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), התשס"ו-2006 15.6.2006 ה"ח הממשלה 236 ס"ח 2057
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007), התשס"ז-2007 11.1.2007 ה"ח הממשלה 260 ס"ח 2077
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2008), התשס"ח-2008 1.1.2008 ה"ח הממשלה 335 ס"ח 2125
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 23.7.2009 ה"ח הממשלה 436 ס"ח 2203
חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011 6.1.2011 ה"ח הממשלה 541 ס"ח 2271
חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013 5.8.2013 ה"ח הממשלה 768 ס"ח 2405
חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ו-2015 19.11.2015 ה"ח הממשלה 951 ס"ח 39
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ו-2015 19.11.2015 ה"ח הממשלה 951, 1064 ס"ח 219, ס"ח 1187
חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ו-2016 29.12.2016 ה"ח הממשלה 1083 ס"ח 2591
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ו-2016 29.12.2016 ה"ח הממשלה 1083 ס"ח 2592