הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה | הסטטיסטיקנים הלאומיים

הסטטיסטיקנים הלאומיים

ראש הלשכה הוא הסטטיסטיקן לאומי. עד ביולי 2016 תואר התפקיד היה ה"סטטיסטיקן הממשלתי".[3]

תפקידיו של הסטטיסטיקן נקבעו בסעיף 2 לפקודת הסטטיסטיקה (נוסח חדש) התשל"ב-1972: "הסטטיסטיקן יעמוד בראש הלשכה וינחה את המערכת הסטטיסטית במוסדות המדינה".

הסטטיסטיקן הממשלתי ממונה על ידי הממשלה, ופועל משיקולים מקצועיים בלבד. מנהל את הלשכה באמצעות המשנה לסטטיסטיקן ושני סגנים: סמנכ"ל למינהל וסמנכ"ל מקצועי. מנהלי האגפים הבכירים כפופים, אף הם, לסטטיסטיקן הממשלתי.

שם שנות כהונה
רוברטו בקי 1948(קום המדינה)–1971
משה סיקרון 1972–1993
יוסף יהב 1994–2001
שלמה יצחקי 2002–2012
דני פפרמן המכהן, משנת 2013 עד היום