הלכה | הערות שוליים
English: Halakha

הערות שוליים

 1. ^ כמו התלמוד על המשנה, הראשונים על התלמוד וכן הלאה.
 2. ^ סוטה כ"ב "תנא התנאים מבלי עולם מבלי עולם ס"ד אמר רבינא שמורין הלכה מתוך משנתן". רש"י:"שמורין הלכה מתוך משנתן - קאמר שמבלין עולם בהוראות טעות דכיון דאין יודעין טעמי המשנה פעמים גורמין שמדמין לה דבר שאינו דומה ועוד יש משניות הרבה (במשניות) דאמרינן הא מני פלוני הוא ויחידאה היא ולית הלכתא כוותיה ועוד שאינן יודעים במחלוקת תנאים הראשונים הלכה כדברי מי הלכך מורין הוראות טעות".
 3. ^ ראו דיון נרחב: משה הלברטל, מהפכות פרשניות בהתהוותן, הוצאת מאגנס, תשס"ד
 4. ^ ר' למשל שולחן ערוך אורח חיים תרח ב, "מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין"
 5. ^ תלמוד בבלי, מסכת מגילה, דף י"ט, עמוד ב'
 6. ^ תלמוד בבלי, מסכת עירובין, דף י"ג, עמוד ב' ועוד, במיוחד גיטין ו ב "אביתר בני כך הוא אומר יונתן בני כך הוא אומר".
 7. ^ הלכות הרי"ף, מסכת ערובין, דף לה, עמוד ב; שורש פד
 8. ^ קידושין מ' ע"ב
 9. ^ ראו רש"י ברכות יז עמוד א ד"ה העושה שלא לשמה. כך גם מובא בשל"ה מסכת בהקדמת שו"ת תפארת אדם בשם רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם משינאווא. ואמנם ראו בספר חידושי החתם סופר מסכת נדרים דף פ"א ד"ה שלא ברכו.
 10. ^ למשל רבי חיים ויטאל ב ספר הכוונות ה' ע"ב:"גם בעניין עסק ההלכה בעיון". המהרש"א קרא לפרושו על חלק הפשט של התלמוד "חידושי הלכות" לעומת פירושו לאגדות התלמוד "חידושי אגדות". בספר שערי ציון בתפילה לפני לימוד גמרא:"לשם יחוד קוב"ה ושכינתיה קודם לימוד הלכה". בספר עטרת מנחם (תר"ע) תולדות רבי מנחם מנדל מרימנוב:"...חסידים שלנו שוקדים על העיון הלכה ותוספות...". מהדורת התלמוד פראג תפ"ז, נקראה "הלכות", לאחר שהצנזור פסל את השם "תלמוד".
 11. ^ למשל:הנהגות רבי צבי אלימלך מדינוב:"ילמד איזה פוסק באספה ובעיון. גם הלכה בעיון לשבר הקליפות".
 12. ^ להוציא את יהדות תימן שהסתמכה בעיקר על הרמב"ם.