החקיקה בישראל | כניסת החוק לתוקף

כניסת החוק לתוקף

לאחר אישור החוק בקריאה שלישית עליו לעבור עוד שני שלבים פורמליים:

חוק נכנס לתוקף בשעה 00:01 ביום פרסומו. שעה זו מוסדרת בסעיף 21 לחוק הפרשנות. חקיקה רטרואקטיבית נדירה אך אפשרית, לכנסת יש סמכות עקרונית לחוקק חקיקה כזו, כדוגמת חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם. לעיתים נקבעים חוקים אשר מועד תחולתם מאוחר ממועד פרסומם, על מנת לתת לציבור את הזמן הנדרש להיערכות לקיום החוק.