החקיקה בישראל | סדרי החקיקה

סדרי החקיקה

סדרי החקיקה של הכנסת אינם מעוגנים בחוק ופועלים בעיקר מכוח תקנון הכנסת, ותקנון עבודת הממשלה. מאז שנת 1975 הוגשו מספר הצעות לחוק יסוד: החקיקה, אך אף אחת מהן לא עברה את שלב הקריאה הראשונה.

החוק היחיד שקובע שהכנסת היא המחוקקת הוא חוק המעבר, התש"ט-1949. בסעיפים 1 ו-2 לחוק המעבר, שהסדיר את מעבר הסמכויות מהאסיפה המכוננת לכנסת נקבע כך:

1. לבית המחוקקים במדינת ישראל ייקרא "הכנסת". לאספה המכוננת ייקרא "הכנסת הראשונה" לציר האספה המכוננת ייקרא "חבר הכנסת".
2. (א) לדבר חקיקה של הכנסת ייקרא "חוק".
(ב) כל חוק ייחתם בידי יושב ראש הכנסת, ראש הממשלה והשר הממונה על ביצוע החוק.
(ג) (בוטל).
(ד) כל חוק יפורסם ברשומות תוך עשרה ימים מיום קבלתו בכנסת.

בנוסף לכנסת, שלה תפקיד מרכזי בתהליך החקיקה, ובפרט נתונה לה הסמכות הבלעדית לאשר חוק, שותפים לתהליך זה גורמים נוספים:

  • ממשלת ישראל, שרבות מהצעות החוק המונחות על שולחן הכנסת מגיעות ממנה.
  • ועדות ציבוריות שמונו לשם בדיקתם של נושאים מסוימים, והדו"ח שהן מגישות מעובד להצעת חוק, המוגשת מטעם הממשלה.
  • נציגי ציבור, המופיעים בפני ועדות הכנסת ומביעים דעתם בנושאים העומדים על סדר היום.