החקיקה בישראל | הערות שוליים

הערות שוליים

 1. ^ רשימת החוקים בישראל באתר הכנסת
 2. ^ יניב רוזנאי, חוק "רוצה להיות חופשי": פרסום חקיקה בעידן האינטרנט, הפרקליט נב(1) (2013), עמ' 235–308
 3. ^ ע"א 8825/03 שירותי בריאות כללית נ' משרד הביטחון, ניתן ב-11 באפריל 2007
 4. ^ הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 37), התשס"ח–2007
 5. ^ עמה 7039/03 בנק יהב נ' פקיד שומה ירושלים 1, ניתן ב-21 בפברואר 2005
 6. ^ חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), התשס"ו–2006, ס"ח 2076 מיום 15 ביוני 2006, סעיף 5.
 7. ^ חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 22), תשל"ה-1975, ה"ח 1188 מיום 9 ביוני 1975
  חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 22), תשל"ה-1975, ס"ח 774 מיום 20 ביולי 1975
 8. ^ ראו באתר קשרי ממשל תזכירים שונים, ובהם לעיתים הגורמים אליהם נשלח התזכיר.
 9. ^ עו"ד דן כרמלי, יפה חובב וחן מענית, ‏12,725 הצעות חוק פרטיות הונחו על שולחן הכנסת בעשור, באתר גלובס, 26 באפריל 2016
 10. ^ סכום זה מתעדכן מדי שנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן, ונכון לשנת 2008 עומד על כ-5,230,000 שקלים חדשים.
 11. ^ בג"ץ 8238/96 עליאן אבו עראר ואח' נ' שר הפנים, אליהו סוויסה ואח'
 12. ^ סעיף 91 לתקנון הכנסת
 13. ^ סעיף 92(ב) לתקנון הכנסת
 14. ^ דוגמה: חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2005 אושר בכנסת ב-29 במרץ 2005 ופורסם ברשומות ב-11 באפריל, כלומר 13 ימים לאחר קבלתו בכנסת
 15. ^ ראו, למשל, חוק שירות המילואים, המתקן 17 חוקים באמצעות תיקונים עקיפים. חלק מהתיקונים, דוגמת אלה שבחוק שירות ביטחון ובחוק הביטוח הלאומי, הם תיקונים הקובעים הסדרים מהותיים, וחלקם, כגון אלה שבחוק מבקר המדינה ובחוק פיצויי פיטורים הם תיקונים טכניים.
 16. ^ סעיף 16 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח–1948
 17. ^ לתיאור גישה זו, ראה י' ש' צמח, "בעיית אי שפיטות ההליכים הפרלמנטריים", עיוני משפט ג (תשל"ג) 752
 18. ^ בג"ץ 306/81 שמואל פלאטו-שרון נגד ועדת הכנסת, פ"ד לה(4) 118
 19. ^ בג"ץ 652/81 ח"כ יוסי שריד נגד יושב-ראש הכנסת, פ"ד לו(2), 197
 20. ^ בג"ץ 761/86 מיעארי נגד יושב-ראש הכנסת, פ"ד מב(4) 868
 21. ^ בג”ץ 975/89 נמרודי נגד יו"ר הכנסת, פ"ד מ"ד מה(3) 154
 22. ^ בג"ץ 4885/03 ארגון מגדלי העופות בישראל נ' ממשלת ישראל, פ"ד נט(2) 14
 23. ^ בג"ץ 975/89 Nimrodi Land Development Ltd נ' יושב-ראש הכנסת, פ"ד מה(3) 154
 24. ^ בג"ץ 4885/03 ארגון מגדלי העופות בישראל נ' ממשלת ישראל


הבהרה: המידע בוויקיפדיה נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.