האגודה לזכויות האזרח בישראל | פסקי דין עקרוניים שהאגודה פעלה לקבלתם

פסקי דין עקרוניים שהאגודה פעלה לקבלתם

כלי מרכזי של האגודה במימוש זכויות האדם המעוגנות בחוק יסוד או בחוק הוא עתירה לבג"ץ (ובשנים האחרונות, גם לבית המשפט לעניינים מנהליים) נגד גופים שלטוניים, בשל פגיעה בזכויות האדם. במרבית העתירות המפורטות להלן, האגודה הייתה צד לעתירה, ובמיעוטן, קודם למתן זכות עמידה לעותר ציבורי, סייעה לעותרים.