גיור | הערות שוליים

הערות שוליים

 1. ^ וְרַבִּים מֵעַמֵּי הָאָרֶץ מִתְיַהֲדִים מגילת אסתר, פרק ח', פסוק י"ז
 2. ^ מדרש תנחומא (בובר) פרשת יתרו, סימן ה.
 3. ^ ספר יהושע, פרק ו', פסוק כ"ה
 4. ^ תלמוד בבלי, מסכת מגילה, דף י"ד, עמוד ב'
 5. ^ רות התקבלה ליהדות, אף שהייתה מעם עוין (מואב) שבתורה נאסר לקבל ממנו גרים בציווי "לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה'", בשל הכלל "מואבי ולא מואבית".
 6. ^ לֹא יָבֹא עַמּוֹנִי וּמוֹאָבִי בִּקְהַל ה' גַּם דּוֹר עֲשִׂירִי לֹא יָבֹא לָהֶם בִּקְהַל ה' עַד עוֹלָם.ספר דברים, פרק כ"ג, פסוק ד'
 7. ^ ספר דברים, פרק כ"ג, פסוקים ד'-ט'
 8. ^ מגילת רות (א:טז)
 9. ^ מגילת רות, פרק ד', פסוק י"א
 10. ^ משנה תורה לרמב"ם, הלכות איסורי ביאה, פרק י"ב, הלכה כ"ב-כ"ד
 11. ^ ספר דברים, פרק י', פסוק י"ח
 12. ^ ספר דברים, פרק י', פסוק י"ט
 13. ^ ספר ויקרא, פרק י"ט, פסוק ל"ד
 14. ^ ספר במדבר, פרק ט"ו, פסוקים י"ד-ט"ז
 15. ^ ספר שמות, פרק כ"ב, פסוק כ'
 16. ^ ספר שמות, פרק כ"ג, פסוק ט'
 17. ^ ספר יחזקאל, פרק כ"ב, פסוק כ"ט
 18. ^ ספר יחזקאל, פרק כ"ב, פסוק ז'
 19. ^ "מיד התירוהו לבא בקהל" -תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף כ"ח, עמוד א', וכן משנה תורה לרמב"ם, ספר קדושה, הלכות איסורי ביאה, פרק י"ב, הלכה כ"ה
 20. ^ אם כי בספר שמואל יש עדויות לגרים מעמלק, "וַיֹּאמֶר: בֶּן אִישׁ גֵּר עֲמָלֵקִי אָנֹכִי."(ספר שמואל ב', פרק א', פסוק י"ג)
 21. ^ תלמוד בבלי, מסכת גיטין, דף נ"ז, עמוד ב'
 22. ^ תלמוד בבלי, מסכת פסחים, דף פ"ז, עמוד ב'
 23. ^ תנחומא לך לך ו'
 24. ^ תלמוד בבלי, מסכת גיטין, דף נ"ו, עמוד ב'
 25. ^ על פי תלמוד בבלי, מסכת גיטין, דף נ"ו, עמוד א', רבי מאיר היה צאצאו של נרון קיסר
 26. ^ תלמוד בבלי, מסכת יבמות, דף מ"ז, עמוד ב'
 27. ^ תלמוד בבלי, מסכת יבמות, דף ק"ט, עמוד ב'
 28. ^ תלמוד בבלי, מסכת גיטין , דף מ"ה, עמוד ב' תלמוד ירושלמי, מסכת עבודה זרה, פרק ב', הלכה ב'
 29. ^ תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף ל"א, עמוד א'
 30. ^ מכילתא דרבי ישמעאל, יתרו, מסכתא דעמלק, פרשה א. על הכוונה זו הסתמכו לעיתים פוסקים להקל בגיורים שונים.
 31. ^ תוספתא, מסכת בבא מציעא ג, יד
 32. ^ בראשית רבא פרשה ע' פסקה ה'
 33. ^ שו"ע יו"ד סימן רסט
 34. ^ קודקס יוסטיניאנוס 1:9:3
 35. ^ תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף מ"ז, עמוד ב', תלמוד בבלי, מסכת יבמות, דף מ"ו, עמוד ב', תלמוד בבלי, מסכת עבודה זרה, דף נ"ט, עמוד א'
 36. ^ תלמוד בבלי, מסכת יבמות, דף מ"ז, עמוד א'
 37. ^ תלמוד בבלי, מסכת בכורות, דף ל', עמוד ב'
 38. ^ תלמוד בבלי, מסכת יבמות, דף כ"ד, עמוד ב'
 39. ^ עם זאת הרמב"ם בתשובותיו (תשובות הרמב"ם, מהד' בלאו, סימן רי"א) פוסק במקרה כזה שיש לגייר. רבנו ירוחם (חלק חוה, נתיב כ"ג, חלק ד', דף ר' ע"א) פסק כן לכתחילה. וכן הלכו בעקבות תשובת הרמב"ם הרמ"א (דרכי משה על טור אבן העזר קע"ז, ס"ק ה'). רבי יצחק יהודה שמעלקעס (שו"ת בית יצחק, חלק ב', סימן ק') ר' שלמה קלוגר, (שו"ת טוב טעם ודעת, סימן ר"ל). הרב חיים עוזר גרודזנסקי (שו"ת אחיעזר, חלק ג', סימן כ"ו). הרב יחיאל ויינברג (שו"ת שרידי אש, חלק ג', סימן נ'). ועוד רבים אחרים.
 40. ^ משנה תורה לרמב"ם, ספר קדושה, הלכות איסורי ביאה, פרק י"ד, הלכה א'
 41. ^ 41.0 41.1 משנה תורה לרמב"ם, ספר קדושה, הלכות איסורי ביאה, פרק י"ד, הלכה ב'. וכן בטור ובשולחן ערוך יורה דעה סימן רס"ח
 42. ^ משנה תורה לרמב"ם, ספר קדושה, הלכות איסורי ביאה, פרק י"ב, הלכה י"ז
 43. ^ וראה שם גם ספר קדושה, הלכות איסורי ביאה, פרק י"ב, הלכה י"א והלכה יד, וספר קדושה, הלכות איסורי ביאה, פרק י"ג, הלכה ד' והלכה יד.
 44. ^ משנה תורה לרמב"ם, ספר קרבנות, הלכות מחוסרי כפרה, פרק א', הלכה ב'
 45. ^ ראו דברי הרמב"ם לעיל וכן ספר צפנת פענח על הרמב"ם.
 46. ^ תשובת הרב עובדיה
 47. ^ תוספות על תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף ס"ח, עמוד א'
 48. ^ שולחן ערוך, יורה דעה, סימן רס"ח, סעיף ג'
 49. ^ ספר יחזקאל, פרק ל"ד, פסוק ד'
 50. ^ "האמת היא שכל גיור מיסודו הוא הצטרפותו של המתגייר לעם היהודי (וקבלת עול תורה ומצוות לפני הגיור הוא תנאי לגיור ולא הגיור עצמו) כי לפי ההלכה רק מי שמשתייך לעם היהודי, חייב בשמירת המצוות" (שנה בשנה תשמ"ז)
 51. ^ "מותר לקבל גרים וגיורות אף על פי שידוע לנו שלא יקיימו את כל המצוות... ומצוּוים אנו לפתוח להם פתח כזה. ואם לא יקיימו את המצוות, הם יישאו את עוונם, ואנו נקיים" (שו"ת פסקי עוזיאל בשאלות הזמן, סימן ס"ה)
 52. ^ שו"ת "אחיעזר" ח"ג, ס' כ"ו
 53. ^ תלמוד בבלי, מסכת בכורות, דף ל', עמוד ב'
 54. ^ מסכת גרים, פרק ב' הלכה ד; רמב"ם, הלכות איסורי ביאה, פרק יג הלכה ה.
 55. ^ מנחם פינקלשטיין, הגיור - הלכה ומעשה, עמ' 20, 35-36
 56. ^ צבי זהר ואברהם שגיא, גיור וזהות יהודית - עיון ביסודות ההלכה, עמ' 173-174
 57. ^ אריה אדרעי, פולמוס הגור בישראל בהקשרו האידיאולוגי וההיסטורי, שנתון המשפט העברי כז, עמ' 13-16
 58. ^ צבי זהר ואברהם שגיא, גיור וזהות יהודית - עיון ביסודות ההלכה, עמ' 13
 59. ^ משנה תורה לרמב"ם, ספר קדושה, הלכות איסורי ביאה, פרק י"ג, הלכה י"ז
 60. ^ שולחן ערוך, יורה דעה, סימן רס"ח, סעיף י"ב
 61. ^ 61.0 61.1 הרב יואל בן-נון, אין בהלכה ביטול גיור, באתר ynet, 2 במאי 2008
 62. ^ ערוץ 1, הבית היהודי, 7.6.2008
 63. ^ אומנם, יש שפירשו את הרחקת הכותים מהיהדות באופנים אחרים.
 64. ^ שולחן ערוך, יורה דעה, סימן רס"ח, סעיף ז'
 65. ^ ראו לדוגמה בפסק הרב עובדיה יוסף בשו"ת יביע אומר, חלק י' סימן כז'
 66. ^ "דמאחר שנפרץ תלבושת הפריצות בעוה"ר גם בבנות ישראל ואף באלו שהן שומרות תורה, שלכן הנכריה שבאה להתגייר הרי חושבת שהוא רק חומרא בעלמא שרוצים הרבנים להטיל עליה יותר מהדין [...] ומסתבר זה אף שלע"ע [שלעת עתה] אין לי ראיה ע"ז [על זה]". אגרות משה חלק ו' יו"ד סימן א'.
 67. ^ "דמה שבעלה שנתגיירה בשבילו הוא אגרות משה חלק ב'-ג' יו"ד סימן קס'.
 68. ^ צוטט בפסק הרב שרמן שיוזכר לקמן
 69. ^ שו"ת מאמר מרדכי חלק א', יורה דעה סימן י"ג
 70. ^ פסק הדין של בית הדין הרבני הגדול
 71. ^ בית הדין הרבני: יהדותם של אלפי גרים - מבוטלת, באתר ynet, 2 במאי 2008
 72. ^ נטע סלע, דיון דחוף בכנסת בפסילת הגיורים, באתר ynet, 2 במאי 2008
 73. ^ רבקה לוביץ, ביטול גט? אין חיה כזו, באתר הרב דרוקמן עולה להתקפה, באתר ynet, 28 במאי 2007; הרב להקים בית דין אלטרנטיבי, באתר ynet, 4 במאי 2008
 74. ^ לדוגמה בפסק דינו בתיק אחר
 75. ^ סרטונים "מדיניות הגיור של מדינת ישראל", בביצוע ד"ר נתנאל פישר, סרטון באתר יוטיוב
 76. ^ התשובות יצאו לאור בספר זהויות יהודיות, מאת אליעזר בן רפאל, בהוצאת מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, 2001.
 77. ^ בג"ץ 230/86 שושנה (סוזן) מילר נ' שר הפנים, פ"ד מ(4) 436
 78. ^ בג"ץ 264/87, 723/88 התאחדות הספרדים שומרי תורה – תנועת ש"ס נ' מנהל מינהל האוכלוסין במשרד הפנים; בן רפאל נ' שר הפנים, פ"ד מג (2) 723 (1989)
 79. ^ דוח ועדת נאמן
 80. ^ בג"ץ קיבל העתירה: משרד הפנים יכיר בגיור רפורמי וקונסרבטיבי, באתר וואלה! NEWS‏, 20 בפברואר 2002
  בג"ץ 5070/95 נעמת – תנועת נשים עובדות ומתנדבות נ' שר הפנים, פ"ד נו(2) 721
 81. ^ בג"ץ 2597/99 טושביים נ' שר הפנים
 82. ^
  שגיאות פרמטריות בבג"ץ 2154/12

  שגיאות פרמטריות בבג"ץ 3994/12
 83. ^ כללי הדיון בבקשות לגיור, באתר של בתי הדין הרבניים
 84. ^ ועדת נאמן באתר הכנסת
 85. ^ [1]
 86. ^ [2]
 87. ^ אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק מוטב שתעקר אות אחת מן התורה ויתקדש שם שמים בפרהסיא שהיו עוברים ושבים אומרים מה טיבן של אלו הללו בני מלכים הם ומה עשו פשטו ידיהם בגרים גרורים אמרו אין לך אומה שראויה להדבק בה כזו ומה בני מלכים כך בני הדיוטות על אחת כמה וכמה ומה גרים גרורים כך ישראל על אחת כמה וכמה מיד נתוספו על ישראל מאה וחמשים אלף שנאמר ספר מלכים א', פרק ה', פסוק כ"ט ויהי לשלמה שבעים אלף נושא סבל ושמנים אלף חוצב בהר
 88. ^ וּבְכָל מְדִינָה וּמְדִינָה וּבְכָל עִיר וָעִיר מְקוֹם אֲשֶׁר דְּבַר הַמֶּלֶךְ וְדָתוֹ מַגִּיעַ שִׂמְחָה וְשָׂשׂוֹן לַיְּהוּדִים מִשְׁתֶּה וְיוֹם טוֹב וְרַבִּים מֵעַמֵּי הָאָרֶץ מִתְיַהֲדִים כִּי נָפַל פַּחַד הַיְּהוּדִים עֲלֵיהֶם מגילת אסתר, פרק ח', פסוק י"ז. עם זאת, משה דוד קאסוטו ואליה שמואל הרטום מפרשים פסוק זה כי הנוכרים תושבי הממלכה הפרסית כנראה לא התגיירו אלא התחזו ליהודים כי רצו שיחשיבו אותם ליהודים (היות שהיה ידוע כי המלכה ואף השר הגדול הם יהודים) היות שהמלך הטה חסדו ליהודים בזמנו, וכי השתייכות ליהודים באותה תקופה הוסיפה כבוד ונוכרים רבים השתדלו שיחשיבו אותם כיהודים (עוד נטען בפירושם של קאסוטו והרטום כי לאחר כתבו האחרון של המלך אחשוורוש הטילו היהודים פחד על הנוכרים). בנוסף, על-פי [3] קובץ PDF.
 89. ^ "הורקנוס לכד את אדורה (אדוריים) ומרישה, ערי אידומאיה (אדום), ולאחר הכניעו את כל האדומים התיר להם להישאר בארץ אם יימולו את מבושיהם ויאבו להשתמש בחוקי היהודים. בשל דבקותם בארץ אבותיהם האדומים נכנעו למילה ולהפיכת אורח חייהם האחר, זהה לזה של היהודים. מאותו זמן ואילך היו הם ליהודים" ((קדמוניות יג, 258-257)) "הוא [יהודה אריסטובולוס] נלחם ביטורים וסיפח חלק גדול של ארצם ליהודה והכריח את התושבים, אם רצונם להישאר בארץ, להימול ולחיות לפי חוקי היהודים" ((קדמוניות יג 318))
  ממקורות היסטוריוגרפיים אחרים עולה, לחלופין, שהיטורים והאדומים הכפריים התגיירו מרצון.
  ראו: יחסי יהודים ויטורים בתקופה החשמונאית, קתדרה 33, אוקטובר 1984 (תשרי תשמ"ה), עמ' 32-26
  אך ראו גם: ישראל שצמן, "על גיורם של האדומים", מתוך "לאוריאל: מחקרים בתולדות ישראל בעת העתיקה", בהוצאת מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, ירושלים תשס"ו.
  ללא תלות באופן הגיור, בן-מתתיהו עצמו ראה באדומים קבוצה אתנית נפרדת גם בימיו, כמאה ושמונים שנה לאחר גיורם.
 90. ^ לסקירה עדכנית על האומדנים הדמוגרפיים, ראו: Thomas A. Robinson, Who Were the First Christians?: Dismantling the Urban Thesis, הוצאת אוניברסיטת אוקספורד, 2017. עמ' 42-45.
 91. ^ M.F. Hammer, Proc. Nat'l Academy of Science, 9 June 2000
 92. ^ "Jewish and Middle Eastern non-Jewish populations share a common pool of Y-chromosome biallelic haplotypes."
 93. ^ מחקר: יהודי אירופה הם צאצאי הכוזרים
 94. ^ מחקר גנטי חדש: האשכנזים הם הצאצאים של נשים אירופיות שהתגיירו
 95. ^ DNA Evidence for Common Jewish Origin and Maintenance of the Ancestral Genetic Profile, By Rabbi Yaakov Kleiman
 96. ^ "Counting the Founders: The Matrilineal Genetic Ancestry of the Jewish Diaspora."

הבהרה: המידע בוויקיפדיה נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו פסיקה הלכתית.