תביעה קטנה

תביעה קטנה במשפט הישראלי היא הליך קצר ופשוט במשפט האזרחי, בו מבקש אדם מבית המשפט סעד המוגבל בסכום.

תביעות קטנות עוסקות בעיקר בנושאים צרכניים. למרות זאת, בתי המשפט לתביעות דנים גם בנושאים שאינם צרכניים, לדוגמה תביעות נזיקיות פשוטות או תביעות בנושאים חוקתיים (אפליה, לשון הרע וכן הלאה). מאפיין נוסף של התביעה הקטנה, הוא היותה בסכום נמוך יחסית, הקבוע בתקנות ומתעדכן מדי פעם. עם זאת, אין כל מניעה לתבוע גם בבית משפט רגיל, אף אם סכום התביעה הוא בגבולות המותר בתביעה קטנה. הסמכות לדון בתביעה קטנה מסורה בידי בית המשפט לתביעות קטנות, שהוא למעשה בית משפט השלום, אשר יושב כבית משפט לתביעות קטנות בהתאם לסמכותו לפי חוק בתי המשפט (נוסח משולב, תשמ"ד-1984). מתוקף כך, הוא מקביל בסמכותו לבית משפט השלום, וערכאת הערעור עליו היא בית המשפט המחוזי. על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות ניתן לערער רק לאחר קבלת רשות לכך מבית משפט מחוזי (בניגוד לתביעה "רגילה", אשר עליה ניתן לערער בזכות, וללא קבלת אישור).