מאזן
English: Balance sheet

 • money coin icon.svg
  סוגי חשבונאות
  חשבונאות פיננסית
  חשבונאות ניהולית
  מושגים בסיסיים
  רואה חשבון
  הנהלת חשבונות
  מאזן בוחן
  ספר חשבונות
  חובה וזכות
  חתך חשבונאי
  עלות המכר
  הנהלת חשבונות כפולה
  תקן חשבונאות
  בסיס מצטבר ובסיס מזומן
  עקרונות חשבונאיים מקובלים
  דוחות כספיים
  מאזן
  דוח רווח והפסד
  דוח על הרווח הכולל
  דוח על תזרימי המזומנים
  דוח על השינויים בהון העצמי
  ביקורת
  ביקורת פיננסית
  תקן ביקורת
  ביקורת פנימית
  ביקורת מערכות מידע
  חשבונאות בישראל
  רשות ניירות ערך
  לשכת רואי חשבון בישראל
  מועצת רואי חשבון בישראל
  לשכת יועצי המס בישראל
  המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות
  חשבונאות בעולם
  המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות
  תקן דיווח כספי בינלאומי
  חשבונאות בארצות הברית
  המוסד לתקינה בחשבונאות פיננסית
  מועצה לפיקוח על הביקורת בחברות ציבוריות
  הוועדה לניירות ערך ולבורסות (ארצות הברית)
  חוק סרבנס-אוקסלי
  מאזן לדוגמה
  מאזן ליום 31 בדצמבר 2016
  נכסים
  ש"ח
  נכסים שוטפים
  מזומנים 30,000
  לקוחות 40,000
  מלאי 210,000
  280,000

  נכסים בלתי שוטפים
  השקעות 230,000
  רכוש קבוע, נטו 175,000
  405,000
  התחייבויות והון
  ש"ח
  התחייבויות שוטפות
  אשראי לזמן קצר 25,000
  ספקים ונותני שירותים 35,000
  60,000

  התחייבויות לזמן ארוך
  אשראי לזמן ארוך 90,000
  אגרות חוב 220,000
  310,000

  הון עצמי
  הון מניות 1,000
  עודפים 314,000
  315,000
  סך כל הנכסים 685,000 סך כל ההתחייבויות וההון 685,000

  מאזן (לפי ה-ifrs: דוח על המצב הכספי) הוא דוח כספי המתאר את מצבה הפיננסי של ישות חשבונאית ליום מסוים. הוא מהווה למעשה "תצלום" של הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי של הישות לאותו יום. בדרך כלל נערך מאזן בסוף כל שנת כספים ובחברות ציבוריות גם מדי סוף רבעון. מפורטים בו: ערך הרכוש והנכסים של העסק, וכנגדם ערך ההתחייבויות וההון העצמי שלו. הון עצמי הוא ההפרש בין ערך הנכסים לערך ההתחייבויות, והוא מייצג את חלקם של בעלי העסק בנכסיה. על פי רוב עורכים מאזן לחברות בע"מ, וחשיבותו רבה בעיקר למשתמשים החיצוניים, כלומר אלו העושים בו שימוש כדי לקבל החלטות כלכליות (כגון השקעה בעסק). מאזן של חברה בע"מ נערך על ידי החברה בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים שנקבעו בתקנים חשבונאיים, גילויי דעת, חוקים ותקנות. לאחר עריכת הדוח חותם עליו יושב ראש הדירקטוריון. רואה חשבון נדרש על פי חוק לבקר את הדוחות הכספיים של החברה, באמצעות תהליך בשם ביקורת, ולבסוף לחוות את דעתו על מידת התאמתם לכללים אלו. רואה החשבון נדרש להיות אדם חיצוני שאינו מועסק על ידי החברה וזאת על מנת לאפשר לקוראי הדוחות הכספיים לדעת עד כמה המידע המופיע בהם הוא אמין, אובייקטיבי, ומתאים לעקרונות החשבונאיים המקובלים, כך שיוכלו להסתמך עליו בבואם לקבל החלטות כלכליות.

 • מבנה המאזן
 • תקופת המאזן
 • חשיבות המאזן
 • ראו גם
 • קישורים חיצוניים

Money Coin Icon.svg
סוגי חשבונאות
חשבונאות פיננסית
חשבונאות ניהולית
מושגים בסיסיים
רואה חשבון
הנהלת חשבונות
מאזן בוחן
ספר חשבונות
חובה וזכות
חתך חשבונאי
עלות המכר
הנהלת חשבונות כפולה
תקן חשבונאות
בסיס מצטבר ובסיס מזומן
עקרונות חשבונאיים מקובלים
דוחות כספיים
מאזן
דוח רווח והפסד
דוח על הרווח הכולל
דוח על תזרימי המזומנים
דוח על השינויים בהון העצמי
ביקורת
ביקורת פיננסית
תקן ביקורת
ביקורת פנימית
ביקורת מערכות מידע
חשבונאות בישראל
רשות ניירות ערך
לשכת רואי חשבון בישראל
מועצת רואי חשבון בישראל
לשכת יועצי המס בישראל
המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות
חשבונאות בעולם
המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות
תקן דיווח כספי בינלאומי
חשבונאות בארצות הברית
המוסד לתקינה בחשבונאות פיננסית
מועצה לפיקוח על הביקורת בחברות ציבוריות
הוועדה לניירות ערך ולבורסות (ארצות הברית)
חוק סרבנס-אוקסלי
מאזן לדוגמה
מאזן ליום 31 בדצמבר 2016
נכסים
ש"ח
נכסים שוטפים
מזומנים 30,000
לקוחות 40,000
מלאי 210,000
280,000

נכסים בלתי שוטפים
השקעות 230,000
רכוש קבוע, נטו 175,000
405,000
התחייבויות והון
ש"ח
התחייבויות שוטפות
אשראי לזמן קצר 25,000
ספקים ונותני שירותים 35,000
60,000

התחייבויות לזמן ארוך
אשראי לזמן ארוך 90,000
אגרות חוב 220,000
310,000

הון עצמי
הון מניות 1,000
עודפים 314,000
315,000
סך כל הנכסים 685,000 סך כל ההתחייבויות וההון 685,000

מאזן (לפי ה-IFRS: דוח על המצב הכספי) הוא דוח כספי המתאר את מצבה הפיננסי של ישות חשבונאית ליום מסוים. הוא מהווה למעשה "תצלום" של הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי של הישות לאותו יום. בדרך כלל נערך מאזן בסוף כל שנת כספים ובחברות ציבוריות גם מדי סוף רבעון. מפורטים בו: ערך הרכוש והנכסים של העסק, וכנגדם ערך ההתחייבויות וההון העצמי שלו. הון עצמי הוא ההפרש בין ערך הנכסים לערך ההתחייבויות, והוא מייצג את חלקם של בעלי העסק בנכסיה. על פי רוב עורכים מאזן לחברות בע"מ, וחשיבותו רבה בעיקר למשתמשים החיצוניים, כלומר אלו העושים בו שימוש כדי לקבל החלטות כלכליות (כגון השקעה בעסק). מאזן של חברה בע"מ נערך על ידי החברה בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים שנקבעו בתקנים חשבונאיים, גילויי דעת, חוקים ותקנות. לאחר עריכת הדוח חותם עליו יושב ראש הדירקטוריון. רואה חשבון נדרש על פי חוק לבקר את הדוחות הכספיים של החברה, באמצעות תהליך בשם ביקורת, ולבסוף לחוות את דעתו על מידת התאמתם לכללים אלו. רואה החשבון נדרש להיות אדם חיצוני שאינו מועסק על ידי החברה וזאת על מנת לאפשר לקוראי הדוחות הכספיים לדעת עד כמה המידע המופיע בהם הוא אמין, אובייקטיבי, ומתאים לעקרונות החשבונאיים המקובלים, כך שיוכלו להסתמך עליו בבואם לקבל החלטות כלכליות.