חוק הביטוח הלאומי

חוק הביטוח הלאומי
Emblem of Israel.svg
תאריך לועזי15 במאי 1995
תאריך עבריט"ו באייר תשנ"ה
כנסתהכנסת השלוש עשרה
חוברת פרסוםספר החוקים 1522, עמ' 210
הצעת חוקממשלתית
משרד ממונהמשרד הרווחה
מס' תיקונים212
נוסח מלאהנוסח המלא

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 הוא חוק המסדיר את פעולתו של המוסד לביטוח לאומי וקובע את ההוראות העיקריות בנוגע לזכאות לקצבאות הניתנות על ידי המוסד ולהענקתן ובנוגע לדמי ביטוח לאומי, שהם מקור מימון עיקרי לפעולת המוסד (מקור שני הוא תקציב המדינה). החוק נחקק על ידי הכנסת בשנת 1953, והוא החוק העיקרי המסדיר בישראל את פעולתה של מערכת הביטחון הסוציאלי בה.

בנוסף לחוק זה חוקקה הכנסת חוקים נוספים בתחום הביטחון הסוציאלי, בהם חוק הבטחת הכנסה, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, שגם ביישומם עוסק המוסד לביטוח לאומי.

נושאי החוק

חוק הביטוח הלאומי דן בנושאים אלו (רשימה לא מלאה):